دانلود با لینک مستقیم فایل(تحقیق مدیریت بار و راهکارهایی جهت بهبود الگوی مصرف آن در ایران)

مدیریت بار,مصرف,انرژی,بهره وری,صرفه جویی,لامپ,شبیه سازیتحقیق مدیریت بار و راهکارهایی جهت بهبود الگوی مصرف آن در ایران|50082075|zqc30013724|
تحقیق مدیریت بار و راهکارهایی جهت بهبود الگوی مصرف آن در ایران

دراین مقاله موضوعات مدیریت بار مدیریت مصرف ، مدیریت مصرف منحنی بار ،پیک بار،دیماند و راهکار جهت بهبود الگوی مصرف ،تغییرات در منحنی بار، بهبود بهره وری انرژی ناشی از قوانین اجباری ،انعطاف پذیری منحنی بار ، صرفه جویی راهبردی، رشد بار راهبردی،روشهای بهره وری انرژی پیشنهاد ها و راهکارهای مناسب بهره وری ناشی از اعمال مدیریت تقاضا،پتانسیل های صرفه جویی در ایران ، عمده ترین پتانسیل صرفه جویی،در این مقاله به پتانسیل های موجود در ایران برای انجام صحیح مدیریت بار پرداخته شده و با ارایه دو روش جهت بهبود الگوی مصرف که سبب کاهش انرژی و پیک مصرفی می گردد راکارهایی مثل جایگزینی لامپ رشته ای با لامپهای پربازده گازی کم مصرف فلورسنت و سقف کنتور چند تعرفه تنظیم ساعت کار هماهنگی با صنایع کاهش تلفات شبکه به کمک اصلاح شبیه سازی شبکه توزیع